Rozlomity
Cvičte správne

Copyright

© 2008 AKCNY.sk - kultúrno-spoločenský, športový, informačný portál AKČNÉHO časopisu.

1. www.AKCNY.sk je on-line kultúrno-spoločenský, športový, informačný servis prevádzkovaný spoločnosťou wbx, s.r.o.

2. AKCNY.sk poskytuje čitateľom obsah www.AKCNY.sk bezplatne a vyhradzuje si právo zmeniť obsahovú zložku alebo grafickú podobu.

3. Prevádzkovateľ portálu nepreberá zodpovednosť za akékoľvek prípadné škody, ktoré vznikli dodaním alebo nedodaním resp. prevzatím alebo neprevzatím obsahu z www.AKCNY.sk bez ohľadu na spôsob odberu z obsahu www.AKCNY.sk.

4. Všetky kultúrno-spoločenské a športové informácie , fotografie a grafické prvky sú autorskými dielami a sú predmetom autorskoprávnej ochrany.

5. kultúrno-spoločenské a športové informácie uverejnené na stránke www.AKCNY.sk nie je možné bez súhlasu prevádzkovateľa ďalej publikovať či inak distribuovať. Je výslovne zakázané materiály publikované na portáli www.AKCNY.sk alebo materiály pochádzajúce z tohto portálu ďalej publikovať v tlačovej alebo elektronickej podobe. Na internete a v tlačovinách môžu byť publikované iba na základe zmluvy a za dodržania všetkých podmienok, cez XML, RSS s odkazom na pôvodnú správu umiestnenú na doméne www.AKCNY.sk.

6. Bez súhlasu prevádzkovateľa je zakázané zhromažďovanie údajov zverejnených na www.AKCNY.sk alebo dodaných iným technickým spôsobom do databázy a ich následná redistrubúcia ako databázy alebo jednotlivých záznamov či ich častí či už bezplatne alebo za finančnú protihodnotu.

7. Akékoľvek INÉ možnosti okrem týchto podmienok sú možné len na základe osobitnej písomnej dohody.